zezwolenia na pracę

Zmiana pracodawcy a zezwolenie na pracę cudzoziemca

Total
0
Shares

Wielu obcokrajowców pracujących w Polsce poszukuje informacji na temat tego, jak zmienić warunki swojego zatrudnienia w zakresie zmiany pracodawcy, zmiany stanowiska lub wynagrodzenia. 

  

Kwestie formalne związane ze zmianą pracodawcy a zezwolenie na pracę cudzoziemca

 

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają zatrudnić cudzoziemca pracującego w innym przedsiębiorstwie, jak również pracodawcy, którzy planują zmienić warunki umowy zawartej z cudzoziemcem, zastanawiają się czy wymagane jest do tego celu nowe zezwolenie bądź oświadczenie lub czy istnieje możliwość zmiany dotychczasowego. 

Nowe zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy może być konieczne w wielu sytuacjach.

W przypadku, gdy cudzoziemiec zamierza zakończyć obecną pracę zarobkową u jednego pracodawcy i rozpocząć wykonywanie pracy na rzecz innego przedsiębiorcy w okresie ważności zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, musi on uzyskać nowe zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy nawet wówczas, gdy zamierza wykonywać pracę na takim samym stanowisku i warunkach, jak u poprzedniego pracodawcy. 

Wyjątkiem od konieczności uzyskania nowego dokumentu jest np. wykonywanie pracy na rzecz innego pracodawcy użytkownika w przypadku pracy tymczasowej, jeżeli bez zmian pozostają warunki pracy, stanowisko i przede wszystkim agencja zatrudniająca danego pracownika tymczasowego.

Zmiana w zatrudnieniu cudzoziemca a zezwolenie jednolite

 

Zatrudnienie cudzoziemca na warunkach i stanowisku wskazanych w zezwoleniu jest legalne pod warunkiem, że praca zarobkowa odbywa się wyłącznie na rzecz podmiotu powierzającego wykonanie pracy wskazanego w tym dokumencie. 

Istotną kwestią jest poinformowanie właściwego starosty lub wojewody o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemca na podstawie uzyskanego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy albo zezwolenia na pracę. Należy także pamiętać o poinformowaniu o zakończeniu zatrudnienia cudzoziemca w dotychczasowej firmie w przypadku zezwolenia na pracę. 

Obowiązek poinformowania spoczywa na poprzednim pracodawcy, czyli podmiocie powierzającym wykonywanie pracy, który uzyskał dla danego cudzoziemca zezwolenie lub oświadczenie. 

W przypadku gdy cudzoziemiec, ma już zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (tzw. zezwolenie jednolite), to cudzoziemiec jako wnioskodawca powinien pisemnie powiadomić wojewodę udzielającego zezwolenie o zakończeniu wykonywania pracy na rzecz dotychczasowego pracodawcy (podmiotu powierzającego wykonanie pracy) w ciągu 15 dni roboczych od daty zakończenia pracy. Następnie obcokrajowiec może przykładowo wyjechać z Polski i ubiegać się o wizę krajową na podstawie dokumentu uprawniającego do wykonywania pracy u nowego pracodawcy. 

Legalne zatrudnienie cudzoziemca przebywającego na terenie Polski, który ma zamiar zmienić pracodawcę, wymaga uprzedniego złożenia wniosku o wydanie nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. W takiej sytuacji należy przekazać cudzoziemcowi odpowiednie dokumenty dotyczące ustanowienia kolejnego przedsiębiorcy jako podmiotu powierzającego wykonywanie pracy na tych samych lub na innych warunkach. Chodzi tutaj m.in. o Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, informację starosty oraz inne wymagane przez poszczególne urzędu wojewódzkie dokumenty.

W trakcie oczekiwania na wydanie nowego zezwolenia jednolitego cudzoziemiec nie może na tej podstawie wykonywać żadnych działań o charakterze pracy zarobkowej w firmie, do której aplikuje jako pracownik. Wyjątkiem jest uzyskanie odrębnego zezwolenia na pracę typu A lub B, albo złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w przypadku obywateli Armenii, Mołdawii, Gruzji, Rosji, Białorusi i Ukrainy. 

 

Czy cudzoziemiec może pracować u kilku pracodawców jednocześnie? 

 

Istotną kwestią jest to, że cudzoziemiec ma prawo do wykonywania pracy u kilku pracodawców jednocześnie bez względu na ich liczbę czy też podstawę dotyczącą legalizacji zatrudnienia. Powinien on jednak posiadać odrębne zezwolenie lub oświadczenie uprawniające do wykonywania pracy dostosowane do każdego podmiotu

Przepisy przewidują w tym zakresie pewne ograniczenia, np. suma dni wykonywania pracy przez konkretnego cudzoziemca na podstawie wszystkich oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy nie może przekroczyć 180 dni w ciągu 12 miesięcy.

W przypadku kontynuowania pracy u dotychczasowego pracodawcy na innych warunkach może być koniecznym wskazanie ich w nowym zezwoleniu na pracę, zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę lub oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Wystarczające może okazać się już samo złożenie wniosku o zmianę decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Konieczność zmiany dokumentów nie zachodzi w sytuacji zmiany podstawy zatrudnienia, np. gdy cudzoziemiec dotychczas zatrudniony w oparciu o umowę cywilnoprawną zamierza zmienić formę zatrudnienia na umowę o pracę.

Kwestie formalne związane ze zmianą warunków zatrudnienia cudzoziemca muszą być uwzględniane w trakcie przejęcia od innego pracodawcy, zmiany stanowiska, wynagrodzenia lub charakteru wykonywanej pracy. W tym celu należy zwrócić się ze stosownym wnioskiem lub zawiadomieniem do właściwego urzędu wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy.

Przeczytaj również
zanieczyszczenie srodowiska

Co to jest pozwolenie zintegrowane? Jak je uzyskać?

Aby prowadzić działalność przemysłową zgodnie z wymogami prawa środowiskowego, przedsiębiorca musi dopełnić wielu formalności. Jedną z nich jest pozwolenie zintegrowane. Czym właściwie jest? Czego dotyczy? Kiedy jest obowiązkowe, a kiedy…
Czytaj więcej