sprawozdanie finansowe

Czy błąd w sprawozdaniu finansowym grozi sankcjami prawnymi?

Total
0
Shares

W spółkach handlowych istnieje konieczność sporządzania sprawozdań finansowych. Warto wiedzieć, kto odpowiada za prawidłowe ich tworzenie i jakie kary grożą za ewentualne błędy powstałe w tych dokumentach rachunkowych.

Kto odpowiada za sprawozdania finansowe?

Właściwe rozliczenie roku obrotowego powinno leżeć w gestii kierownika jednostki, na przykład członków zarządu. Za nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych mogą być ukarane nie tylko wyżej wymienione osoby, ale także członkowie organów nadzorczych w firmie, w której zarząd powierzył prowadzenie ksiąg rachunkowych głównemu księgowemu. Osoba ta odpowiada za sporządzanie sprawozdań i ewentualnie za nieprawidłowości powstałe w tym dokumencie.

Prowadzenie rachunkowości spoczywające na kierowniku jednostki, nie zwalnia go z odpowiedzialności, nawet gdy przekazuje on obowiązki innej osobie za jej zgodą, na przykład głównemu księgowemu.

Warto, aby osoba ta nadzorowała działanie głównego księgowego, nawet gdy przyjmuje on odpowiedzialność za rachunkowość, co musi być potwierdzone pisemnie, przy zawieraniu umowy o pracę.

Główny księgowy w spółce również ponosi odpowiedzialność, gdy popełni karygodne błędy w sprawozdaniu finansowym. Osobami odpowiedzialnymi za rzetelne sporządzenie sprawozdania finansowego spółki są także likwidator, syndyk lub zarządca ustanowiony w postępowaniu upadłościowym.

Zakres odpowiedzialności, jaką ponosi osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe. Terminy składania sprawozdań do KRS

W artykule 4a ustawy o rachunkowości można znaleźć zapis o odpowiedzialności, jaką ponosi osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe. Przepis ten wskazuje, że nie tylko kierownik jednostki, ale także członkowie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorującego są zobowiązani do sprawdzenia czy sprawozdanie finansowe z prowadzonej działalności spełnia wszystkie wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Należy pamiętać o tym, że spółka handlowa powinna składać do Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdanie finansowe w terminie nieprzekraczającym 15 dni od dnia zatwierdzenia.

Jeśli rok obrotowy jest jednocześnie rokiem kalendarzowym, to sprawozdanie powinno być złożone do 15 lipca za rok poprzedni. Na kierownikach jednostek, na których spoczywa obowiązek składania sprawozdań finansowych do KRS, ciążą również dotkliwe konsekwencje finansowe za nieterminowe składanie sprawozdań finansowych.

Konsekwencje błędów wykrytych w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym

Dużym problemem może być fakt, gdy w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym wykryje się błędy po dniu bilansowym. Jednostka może stwierdzić, że sporządzone sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy zawiera pewne nieścisłości. Zależnie od tego czy w chwili wykrycia błędu sprawozdanie finansowe jest już sporządzone i zbadane przez biegłego rewidenta, czy dopiero będzie oddane, podejście do korekty błędu jest inne.

Sprawozdanie sporządzone i znajdujące się w trakcie badania przez biegłego rewidenta pozwala na wprowadzenie korekty do ksiąg rachunkowych, a następnie do sprawozdania finansowego. Wystarczy o tym fakcie poinformować biegłego rewidenta, który sprawdza to sprawozdanie. Jeśli w sprawozdaniu wykryto błędy już po zbadaniu przez biegłego rewidenta, warto posiłkować się tutaj artykułem 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Precyzuje on, że w przypadku zaistnienia błędów podstawowych, nie można uznać sprawozdania za rok lub lata poprzednie za spełniające wymagania w zakresie jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Tego typu działanie wymaga korekty błędu podstawowego.

Kierownik jednostki nie odpowiada za błędy w sprawozdaniu finansowym, jeśli spółka lub inny podmiot, nie ponosi z tego tytułu ewidentnej szkody. Odpowiedzialność karna wskazana w przepisach bilansowych wynika z samego faktu nierzetelnego prowadzenia ksiąg w przypadku, gdy kierownik jednostki prowadzi księgi handlowe w sposób nieprawidłowy. Może on wówczas zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej i finansowej za popełnione błędy w sporządzonym w sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy.

Błędy w sprawozdaniu finansowym mogą podlegać korekcie, ale tylko w niektórych sytuacjach. Jeśli powstają one w wyniku nierzetelnego prowadzenia ksiąg handlowych, odpowiedzialność karna i finansowa spoczywa na kierowniku jednostki i głównym księgowym.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19941210591/U/D19940591Lj.pdf

źródło: Bttp.pl – doradztwo podatkowe

Przeczytaj również