zanieczyszczenie srodowiska

Co to jest pozwolenie zintegrowane? Jak je uzyskać?

Total
0
Shares

Aby prowadzić działalność przemysłową zgodnie z wymogami prawa środowiskowego, przedsiębiorca musi dopełnić wielu formalności. Jedną z nich jest pozwolenie zintegrowane. Czym właściwie jest? Czego dotyczy? Kiedy jest obowiązkowe, a kiedy nie, i jak wygląda procedura ubiegania się o nie?

Pozwolenie zintegrowane – czym jest? Kiedy jest obowiązkowe?

 

Wprowadzone do unijnego porządku prawnego pozwolenie zintegrowane to swego rodzaju licencja, bez której nie można w określonych przypadkach prowadzić działalności przemysłowej. Decyzję w jej sprawie podejmuje organ administracji państwowej, właściwy dla rodzaju eksploatowanej instalacji przemysłowej (lub innej). Po wejściu Polski do Unii Europejskiej pozwolenie zintegrowane zastąpiło dotychczas obowiązujące cząstkowe pozwolenie środowiskowe.

Obowiązkiem posiadania pozwolenia objęta jest każda instalacja, której działanie – ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej działalności przemysłowej – może przyczyniać się do znacznego zanieczyszczenia środowiska naturalnego (lub jego poszczególnych elementów przyrodniczych).

Ustawa Prawo ochrony środowiska (z dnia 27 kwietnia 2001 r.) jasno precyzuje, co należy rozumieć pod pojęciem instalacji:

  • stacjonarne urządzenia techniczne lub ich zespoły, które są położone na terenie jednego zakładu i oddane do dyspozycji tego samego podmiotu,
  • obiekty budowlane nie stanowiące ani urządzeń technicznych, ani ich zespołów, jednak których działanie może powodować emisję do środowiska.

Konkretne rodzaje instalacji, dla których pozwolenie zintegrowane jest konieczne, zostały wyszczególnione w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 roku, Poz. 1169). Są to m.in. instalacje, które służą do spalania paliw, a ich moc nominalna wynosi co najmniej 50 MW, instalacje wykorzystywane do produkcji szkła czy też instalacje wykorzystujące lub produkujące środki ochrony roślin.

 

Jak uzyskać pozwolenie zintegrowane?

 

Aby uzyskać pozwolenie zintegrowane, podmiot uprawniony do władania daną instalacją musi złożyć odpowiedni wniosek. Musi on spełniać określone wymogi formalne, a także przedstawiać kompleksowe podejście zakładu do ochrony środowiska. Dlatego jego przygotowanie warto powierzyć specjalistom.

Fachowcy zadbają nie tylko o to, aby dokument spełniał wymogi formalno-prawne, ale również określał sposoby, w wyniku których zakład będzie zapewniał wysoki poziom ochrony środowiska, np. poprzez zastosowanie BAT, czyli najlepszych dostępnych technik. Dokonają również niezbędnych pomiarów, kalkulacji i analiz. Zwiększy to szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Wypełniony i zawierający odpowiednie załączniki wniosek należy złożyć do właściwego organu ochrony środowiska. W zależności od lokalizacji instalacji i jej rodzaju organem tym może być:

  • prezydent miast lub starosta,
  • marszałek województwa,
  • regionalny dyrektor ochrony środowiska,
  • organ ochrony środowiska, który jest uprawniony do wydawania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami wydobywczymi.

Jeżeli nie wiesz, do jakiej instytucji się zgłosić, specjalista z firmy konsultingowej na pewno Ci doradzi. Co więcej, na Twoje życzenie będzie Cię reprezentować w postępowaniu administracyjnym.

O czym jeszcze pamiętać, by uzyskać pozwolenie zintegrowane?

 

Aby wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego został rozpatrzony, wnioskodawca musi wnieść opłatę rejestracyjną. W przeciwnym razie dokument zostanie zwrócony. Co więcej, wniosek należy sporządzić w dwóch egzemplarzach – papierowym i elektronicznym. W razie wystąpienia braków formalnych organ wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Warto pamiętać, że w postępowaniu o wydanie pozwolenia zintegrowanego stronami są nie tylko podmiot władający instalacją i właściciel danego obszaru, ale również społeczeństwo i organizacje ekologiczne. Jak więc widać, pozwolenie zintegrowane to nie tylko formalność. Dlatego profesjonalne przygotowanie wniosku o nie jest tak ważne.

Przeczytaj również